Kategorie
artykuły

Młyn Kultury – cel i finansowanie


Młyn Kultury przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu

Województwo Kujawsko – Pomorskie uczestniczy w projekcie pn. „Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej”

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury


Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zaadaptowanie obiektu przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na siedzibę wojewódzkich instytucji kultury takich jak:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu,
  • Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,
  • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:

31 626 093,14 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:

17 498 662,56 zł

Wysokość dofinansowania z POiŚ na lata 2014-2020:

14 873 863,17 zł


Planowany termin realizacji Projektu: 2017-2021